กิจกรรมการเรียนรู้การทำทองเหลืองบ้านปะอาว

วันที่โพสต์: Jul 11, 2021 5:27:6 AM

25/09/2563 โรงเรียนบ้านปะอาวร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเรียนรู้การทำทองเหลืองบ้านปะอาวโดยมีปราชญ์ชาวบ้าน คือ คุณพ่อบุญมีและคณะร่วมให้ความรู้และลงมือปฏิบัติจริง ณ ศูนย์ทองเหลืองบ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

  << รูปภาพ >