เขตพื้นที่บริการ

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านปะอาว