สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน 

ยึดรูปแบบผอบทองเหลืองซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทองเหลืองอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนปะอาวที่รู้จักกันทั่วไป

             ความหมายที่ต้องการสื่อ

            -  เส้น รูปร่างภายนอก(Out line) หมายถึง ตัวโรงเรียนหรือสถานศึกษา

            -  ลายเส้นที่เกี่ยวร้อยกันอยู่ข้างใน หมายถึง ดอกบัวอันเป็นตราประจำจังหวัดความร่วมมือและความเป็นเอกภาพ

            -  ลายเส้นบนและยอด  หมายถึง เป้าหมายในการทำงาน

            -  ป้ายชื่อโรงเรียน หมายถึง ความภาคภูมิใจ

 พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธประชานาถ

 สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

 “ขาว – เหลือง”

ขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ สะอาด

เหลือง  หมายถึง  ปัญญาอันเป็นแสงสว่าง

 คำขวัญประจำโรงเรียน

สะอาด  พัฒนา  สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

 ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นยางนา

 อักษรย่อ

อักษรย่อ

ป.อ.