วิสัยทัศน์/ปรัชญา

วิสัยทัศน์

นักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาวทุกคนเป็นคนดี มีสติปัญญา อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21

ปรัชญาของโรงเรียน

 “ ปญฺญา นรานํ  รตนํ  โหติ ”

“ ปัญญาเป็นรัตนของนรชน ”

 

ค่านิยมองค์การ

เป็นองค์กร การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ที่แท้ ซึ่งมีิอิสระ และมีความเป็นเอกภาพ

PAAO  Core  Values

 

                                            P  -  Participation

                                            A  -  Authentic Learning                                                  

                                            A  -  Autonomy                                                                                                             O  -  Oneness

อัตลักษณ์โรงเรียนบ้านปะอาว 

สืบสานวัฒนธรรม  ดำรงตนอย่างพอเพียง”

 

สืบสานวัฒนธรรม  เป็นการดำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่ดีที่เป็นรากเหง้าของชุมชน ด้วยการปลูกจิตสำนึกแก่ผู้เรียน ในการดำรงไว้และพัฒนาวิธีปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและวิธีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง

ดำรงตนอย่างพอเพียง เป็นวิถีการดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ คือ

๑. ความพอประมาณ หมายถึง “ความพอดี” ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ

๓. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆที่เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

 

 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านปะอาว

สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น