พันธกิจ

1.จัดระบบการบริหารการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพ

2.ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับท้องถิ่นและ

  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3.จัดบริการการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ

4.ส่งเสริมศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบและสร้างนวัตกรรม

  ในการปฏิบัติงาน

5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา