ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านปะอาว

โรงเรียนบ้านปะอาว ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ ก่อนพระราชบัญญัติประถมศึกษา โดยอาศัยวัดเรียบปะอาวใต้เป็นสถานที่เล่าเรียน โดยได้รับการอุปการะจากพระภิกษุ คำ  บึงแก้ว เจ้าอาวาสวัดเรียบปะอาวใต้ และทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ด้วย ได้จัดให้พระภิกษุปุ้ย เยาวบุตร เป็นครูสอน การเรียนการสอนเป็นเพียงเพื่ออ่านออกเขียนได้ตามหลักไวยากรณ์ การผัน การผสม ตลอดจนวิชาคณิตศาสตร์ มีการเรียนตั้งแต่ ป.๑ – ป.๓

พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้นใช้ นายอำเภอจึงได้แต่งตั้ง นายคำภี  บรรลุศิลป์เป็นครูใหญ่ จนถึง พ.ศ. ๒๔๙๖ ทางราชการได้แต่งตั้ง นายตุ้ม  ศุภสร มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายคำภี  บรรลุศิลป์ ซึ่งได้ลาออกจากราชการ และนายตุ้ม  ศุภสร ได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๐๘

          พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้ปลูกสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศขึ้น ๑ หลัง แต่เป็นอาคารชั่วคราว เสาไม้ หลังคามุงด้วยหญ้าคากั้นด้วยเสื่อลำแพน นั่งเรียนกับพื้นในที่ดินสาธารณะด้านทิศใต้ของวัดเรียบ มีนักเรียน ๒๕๐ คน เป็นนักเรียนจากบ้านหนองขอน หนองช้าง ดอนชี ข่าโคม มาเรียนด้วย อาคารหลังนี้ได้รับความร่วมมือจากนายเรียง  แนวจำปา กำนันตำบลปะอาว ตลอดจนผู้ใหญ่บ้านและประชาชนช่วยกันสร้าง

          พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้รับงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารแบบ ป๑ช กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๗ เมตรมีห้องมุข ๑ ห้อง ใต้ถุนสูง สร้างในที่ดินของโรงเรียน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดเรียบ ซึ่งที่ดินแปลงนี้ นายผม  เข็มเพ็ชร, นางนาง ประสมทอง,

นายถุง  พานเงิน,นางโค  พานเงิน,นางครึ่ม,นายคำดี ยกให้ก่อสร้างอาคารเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓

          พ.ศ. ๒๔๙๘ ศอ.ศอ. ได้ส่งนักศึกษาผู้ใหญ่มาช่วยปรับปรุงอาคารสถานที่

          พ.ศ. ๒๕๐๐ นายเลื่อน  พาชอบ และชาวบ้านร่วมกันปลูกสร้างโรงอาหารและทำบ่อน้ำ

          พ.ศ. ๒๕๐๕ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อซ่อมแซมอาคารที่ชำรุด และคณะครูได้สละเงินสมทบอีก ๑,๖๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๐๙ ทางราชการได้แต่งตั้งนายถม  แนวจำปา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

          พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้รับจัดสรรเงินจำนวน ๙,๐๐๐ บาท มาเทพื้นชั้นล่าง อาคารเรียนหลังที่ ๓

          พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท มาต่อเติมห้องเรียน ๑ ห้องเรียน

          พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้ขออนุญาตเปิดเรียนถึงชั้น ป.๖ และได้รับงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียน

ขนาด ๖ ห้องเรียน ขนาด ๘ x ๕๔ เมตร

         พ.ศ. ๒๕๒๑

   - ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน ๔,๕๐๐ บาท

   - ปลูกสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง งบประมาณ ๔๐,๒๐๐ บาท

   - ได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียน หลังที่ ๓ จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท

   - ได้รับงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ปลูกสร้างส้วม ๑ หลัง ๖ ที่นั่ง

         พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณ ๕,๔๐๐ บาท สร้างบ้านพักครู ๑ หลัง และได้รับงบประมาณ กลช. ๑๙,๗๐๐ บาท เทพื้นอาคารเรียน ๑ หลัง

ด้านการเรียนการสอน พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้ยุบ ป.๗ คงเหลือถึงชั้น ป.๖

วันที่ ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๒๘ ทางราชการได้แต่งตั้งนายมนัส  จิตต์บรรเทิง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

วันที่ ๒  สิงหาคม  ๒๕๒๘ ได้รับงบพัฒนาจังหวัด เสนอโดย ส.ส.พูลสวัสดิ์  โหตะไวศยะ สร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์

ธันวาคม  ๒๕๒๘ คณะครู – ภารโรง กรรมการศึกษาและชาวบ้าน ได้ร่วมกันสร้างอาศรมคิดเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณสร้างส้วม ๖ ที่ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัดโดยการเสนอของ ส.ส.ไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ์สร้างหอถังน้ำประปาโรงเรียน พร้อมถังไฟเบอร์กลาสและท่อพลาสล่อน ๒๐๐ เมตร

ปีงบประมาณ ๒๕๒๙ ได้รับงบประมาณ กสช.๔๓๒๐ สร้างถังน้ำฝน ๖ ถัง ถังละ ๓ ลูกบาศก์เมตร

ปีงบประมาณ ๒๕๓๑ 

       ได้รับงบประมาณจำนวน ๘๒๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ ๒๐๕ จำนวน ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๑๘ x ๓๔ เมตร

       ได้รับงบ ประมาณสร้างถังน้ำฝนแบบ ฝ.๓๐ เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท

         ปีงบประมาณ ๒๕๓๒ ได้รับงบประมาณขุดบ่อเลี้ยงปลา ๑ บ่อ จำนวนเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท

        ปีงบประมาณ ๒๕๓๔ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๕/๒๙ ขนาด ๖ ห้องเรียน ชั้นบน๔ ห้องเรียน ชั้นล่าง ๒ ห้องเรียน งบประมาณ ๑,๓๓๘ฐ๐๐๐ บาท บนที่อาคารเก่า ซึ่งรื้อถอน

        ปีการศึกษา ๒๕๓๖ ได้รับอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนอนุบาล ๑ อีก ๒ ห้องเรียน ซึ่งรับเด็กอายุ ๕ ขวบ

        ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับบริจาคก่อสร้างกำแพงรั้วโรงเรียน ความยาว ๘๔ เมตร คิดเป็นมูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท

         กรกฎาคม  ๒๕๓๖ ได้รับอนุญาตต่อเติมอาคารเรียน คณะครู ภารโรงและชาวบ้าน ได้ร่วมกันต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างของอาคารหลังที่ ๓ ได้ทำเฉพาะงานบ้านจำนวน ๒ ห้องเรียน คิดเป็นเงิน ๒๐,๖๐๐ บาท

         ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๓๖ ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) นายมนัส  จิตต์บรรเทิง ไปดำรงตำแหน่งใหม่และได้สั่งแต่งตั้ง นางศิริวาท มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ (แทน)

         ปีการศึกษา ๒๕๓๗ โรงเรียนได้รับอนุมัติ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา คือ เปิด ม.๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน ในปีแรก มีจำนวนนักเรียนในชั้น ม.๑ จำนวน ๔๒ คน

        เมษายน  ๒๕๓๗ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกค่ายอาสาพัฒนาสร้างห้องสมุดโรงเรียนเป็นเอกเทศแต่ไม่แล้วเสร็จ เสร็จเฉพาะโครงสร้าง

         ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๘ ทางราชการได้สั่งนายสนิท  ซื่อสัตย์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองช้างมารักษาการณ์ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านปะอาว อีกตำแหน่งหนึ่ง

         ปีงบประมาณ ๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอลเป็นเงิน ๑๒๘,๐๐๐ บาท

         วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๓๘ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายสนิท  ซื่อสัตย์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านปะอาว

         ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้งบประมาณก่อสร้างส้วม ๑ หลัง ๔ ที่ ราคา ๙๐,๐๐๐ บาท

         วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายสนิท  ซื่อสัตย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว

          ปีงบประมาณ ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๔ ห้องเรียน เป็นเงิน ๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท

          ปีงบประมาณ ๒๕๔๑ ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างของอาคาร ๔ อีก ๔ ห้องเรียน เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท

          ปีงบประมาณ ๒๕๔๓ ได้รับงบประมาณสร้างลานกีฬา เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

          ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ นายสนิท  ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว เกษียณอายุราชการ นายจำนงค์  ปทุมมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว

          ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ว่าที่พันตรีนรินทร์  พานคำ ได้ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว

          ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ได้รับงบประมาณเป็นโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย

         ระดมทรัพยากรจากชุมชน ต่อเติมห้องเรียนและห้องส้วมระดับปฐมวัย เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิกองทุนการศึกษา เพื่อการพัฒนา (EDF) เพื่อสนับสนุนโครงการ “โรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา” ในโครงการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ช่างหล่อผลิตภัณฑ์โลหะ ทองเหลือง เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

          วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ ระดมทรัพยากรจากคณะครู ศิษย์เก่า และชุมชน หาทุนสร้างอาคารห้องสมุด เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทำพิธีรับมอบอาคารเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓

         วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ นายจำนงค์ ปทุมมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาวเกษียณอายุราชการ  นางศรีอนันต์ รัตนบวร เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

          ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ได้รับงบประมาณวัสดุการศึกษา เป็นเงิน ๒๘๓,๔๐๖.๕๙ บาท  งบครุภัณฑ์ ๒,๑๐๕,๔๙๔.๕๑ บาท  งบลงทุนและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๒,๗๐๑,๙๙๔.๕๑  บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๐๙๐,๘๙๕.๖๐ บาท

          ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นางอัมรา  ชูพูล ได้รับแต่งตั้ง(ย้าย)มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว

           ๘ กันยายน ๒๕๕๓ ได้รับอนุมัติรื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป ๑ ซ จำนวน ๒ หลัง  บ้านพักครู  จำนวน ๒ หลัง โรงฝึกงาน ๑ หลัง ส้วม ๑ หลัง                

           ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในโรงเรียน จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน เป็นเงิน ๘๓,๙๐๐.๐๐ บาท

            ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ระดมทรัพยากรจากครู และชุมชนสร้างพุทธอาศรม เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท และพระครูศรีพิพัฒน์คุณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดเรียบปะอาวใต้ และชาวบ้านมอบพระพุทธประชานาถให้เป็นพระประจำโรงเรียน