ช่องทางติดต่อสอบถาม Q&A

คำแนะนำ

คำถาม – คำตอบ ควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้

– ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ

–  สามารถสอบถามข้อมูล ผ่านช่องทางบริการหน้าเว็บไซต์