ครูอนุบาล

นางกัลยาณี ทองน้อย

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าระดับชั้น

นางสาวนวพร บุญเฉลียว

ครูผู้ช่วย

ประจำชั้นอนุบาล3