ครูประถมศึกษา

นางลักษมี บุญทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าระดับช่วงชั้นที่ 1

ประจำชั้น ป.1/1

นางกัลยา รุ่งเรือง

ครูชำนาญการพิเศษ

ประจำชั้น ป.1/2

นางพูนศิลป์ พลเขตต์

ครูชำนาญการพิเศษ

ประจำชั้น ป.2

นางสุดาพร คำแหง

ครูชำนาญการพิเศษ

ประจำชั้น ป.3

นายเดชธนา กัญญาพันธ์

ครูชำนาญการ

ประจำชั้น ป.4

นางสุชีรา วัชรานันทกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าระดับช่วงชั้นที่ 2

ประจำชั้น ป.5

นางสุทิน เข็มเพ็ชร

ครูชำนาญการพิเศษ

ประจำชั้น ป.6