คณะกรรมการสถานศึกษา

1. นายสุทัศน์          ทองล้วน                            ประธานคณะกรรมการ

2.นายอภิชาติ         พานเงิน                              กรรมการ

3. นายจำนงค์        ปทุมมาศ                             กรรมการ

4. นายทำนอง        เดชผล                               กรรมการ

5.นายประดิษฐ์       ทองล้วน                             กรรมการ

6.นายดุสิต            สิตะวัน                               กรรมการ

7. นายทวี             จิตรงาม                              กรรมการ

8. พระครูศรีพิพัฒนคุณ                                     กรรมการ

9.พระครูสุตบูรพาสถิตย์                                     กรรมการ

10. นายบัวเรียน       บุญถม                              กรรมการ

11. นางเชื่อมจิต      ศุภสร                                กรรมการ

12.นายสมคิด         แขมารัมย์                            กรรมการ

13.นายมรกต          ศุภสร                                กรรมการ

14. นางสาวสุทิน      เข็มเพ็ชร                            กรรมการ

15.ว่าที่ร้อยตรีอุดม    ร่วมรักษ์                           กรรมการ/เลขานุการ