คณะกรรมการนักเรียน

 14

 15

 เด็กหญิงลำพูล พันธ์เลิศ

 เด็กชายธนพล ชัยชะนะ

 กรรมการ

 กรรมการ