ข้อมูลครุภัณฑ์

ลำดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

รหัส

11001

11002

11003

21001

21002

21003

21004

21005

21006

21007

21008

21009

21010

21011

21012

21013

22001

22002

22003

22004

22005

22006

22007

22008

22009

22010

22011

22012

22013

22014

22015

22016

22017

22018

22019

22020

22021

22022

22023

22024

22025

22026

22027

22028

22029

22030

22031

22032

22033

22034

22035

22036

22037

22038

22039

22040

22041

22042

22043

23001

23002

23003

23004

23005

24001

24002

24003

24004

24005

24006

24007

24008

24009

24010

25001

25002

 รายการ

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน

ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียน

ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียน

ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียน

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

 รายการ(cm.)

โต๊ะเก้าอี้นักเรียนก่อนประถมศึกษา

ชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา

ตู้เก็บอุปกรณ์นักเรียนก่อนประถมศึกษา

เครื่องถ่ายเอกสาร

เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

เครื่องโทรสาร

เครื่องอัดสำเนา

เครื่องพิมพ์ดีด

ตู้นิรภัย

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ (Printer)

เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม

เครื่องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)(ใช้บริหารจัดการ)

เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)(ใช้บริหารจัดการ)

กล้องถ่ายภาพดิจิตอล

โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา

โต๊ะเก้าอี้นักเรียน มัธยมศึกษา

ครุภัณฑ์การสอนวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา

ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

หุ่นจำลองแสดงอวัยวะภายในมนุษย์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ

ครุภัณฑ์งานผ้าและการตัดเย็บ

ครุภัณฑ์โรงฝึกงาน

ครุภัณฑ์งานไม้

ครุภัณฑ์งานโลหะ

ครุภัณฑ์ชางอุตสาหกรรม

ครุภัณฑ์งานยนต์

ครุภัณฑ์วิชาคหกรรม

ครุภัณฑ์วิชาศิลปกรรม

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด

ฃุดอุปกรณ์วิชาชีพเกษตรกรรม

ครุภัณฑ์งานเขียนแบบ ม.ต้น

เครื่องดนตรีสากล

เครื่องดนตรีไทย ชุดเล็ก ประถมศึกษา

เครื่องดนตรีไทย ชุดใหญ่ มัธยมศึกษา

ชุดอุปกรณ์วิชาพลานามัย

โต๊ะเทเบิลเทนนิส

ชุดอุปกรณ์เปตอง

โทรทัศน์สี

วิทยุ - เทป - ซีดี

เครื่องเล่น ดีวีดี

จานรับสัญญาณดาวเทียม

ครุภัณฑ์ห้องสมุด ชุดเล็ก ประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ห้องสมุด ชุดใหญ่ มัธยมศึกษา

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ LCD

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ (Printer)

อุปกรณ์ห้องสมุดรร.ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา

ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา

อุปกรณ์ศูนย์การเรียนรร.ขนาดเล็ก

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถม-มัธยมต้น)

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษา)

คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)

เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)(ใช้ในการเรียนการสอน)

โทรทัศน์สีชนิด จอแบน (LCD)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เบนซิน

เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า

เครื่องขยายเสียง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5, 10 กิโลวัตต์

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องกรองน้ำ

เครื่องทำน้ำเย็น

ถังน้ำขนาด 2000 ลิตร แบบไฟเบอร์กลาส

เครื่องตัดหญ้า

โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้

ตู้เย็น

ถังน้ำขนาด 2000 ลิดร แบบพลาสติก

ถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบไฟเบอร์กลาส

ถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบพลาสติก

ถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบสแตนเลส

รถโดยสาร 12 ที่นั่ง

รถกระบะ

จำนวนที่ใช้ได้

40

1

0

2

0

0

2

0

0

0

11

0

0

3

4

1

288

149

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

7

0

0

2

0

1

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

11

12

0

1

3

1

15

1

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

จำนวนรอซ่อม

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

จำนวนรอจำหน่าย

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0