ข้อมูลครุภัณฑ์

ลำดับรหัส รายการ รายการ(cm.)จำนวนที่ใช้ได้จำนวนรอซ่อมจำนวนรอจำหน่าย
1
11001
ครุภัณฑ์การศึกษาโต๊ะเก้าอี้นักเรียนก่อนประถมศึกษา
40
0
0
2
11002
ครุภัณฑ์การศึกษาชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา
1
0
0
3
11003
ครุภัณฑ์การศึกษาตู้เก็บอุปกรณ์นักเรียนก่อนประถมศึกษา
0
0
0
4
21001
ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนเครื่องถ่ายเอกสาร
2
0
0
5
21002
ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
0
0
0
6
21003
ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนเครื่องโทรสาร
0
0
0
7
21004
ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนเครื่องอัดสำเนา
2
0
0
8
21005
ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนเครื่องพิมพ์ดีด
0
0
0
9
21006
ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนตู้นิรภัย
0
0
0
10
21007
ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
0
0
0
11
21008
ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนเครื่องพิมพ์ (Printer)
11
0
0
12
21009
ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
0
0
0
13
21010
ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนเครื่องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
0
0
0
14
21011ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียนคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)(ใช้บริหารจัดการ)
3
0
3
15
21012ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)(ใช้บริหารจัดการ)
4
0
0
16
21013ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียนกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
1
0
1
17
22001
ครุภัณฑ์การศึกษาโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา
288
10
0
18
22002
ครุภัณฑ์การศึกษาโต๊ะเก้าอี้นักเรียน มัธยมศึกษา
149
0
0
19
22003
ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์การสอนวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
0
0
0
20
22004
ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
0
0
0
21
22005
ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
0
0
0
22
22006
ครุภัณฑ์การศึกษาหุ่นจำลองแสดงอวัยวะภายในมนุษย์
2
0
0
23
22007
ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์ไฟฟ้า
0
0
0
24
22008
ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ
0
0
0
25
22009
ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์งานผ้าและการตัดเย็บ
0
0
0
26
22010
ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์โรงฝึกงาน
0
0
0
27
22011
ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์งานไม้
0
0
0
28
22012
ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์งานโลหะ
0
0
0
29
22013
ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์ชางอุตสาหกรรม
0
0
0
30
22014
ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์งานยนต์
0
0
0
31
22015
ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์วิชาคหกรรม
0
0
0
32
22016
ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์วิชาศิลปกรรม
0
0
0
33
22017
ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด
0
0
0
34
22018
ครุภัณฑ์การศึกษาฃุดอุปกรณ์วิชาชีพเกษตรกรรม
0
0
0
35
22019
ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์งานเขียนแบบ ม.ต้น
0
0
0
36
22020
ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องดนตรีสากล
0
0
0
37
22021
ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องดนตรีไทย ชุดเล็ก ประถมศึกษา
0
0
0
38
22022
ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องดนตรีไทย ชุดใหญ่ มัธยมศึกษา
0
0
0
39
22023
ครุภัณฑ์การศึกษาชุดอุปกรณ์วิชาพลานามัย
0
0
0
40
22024
ครุภัณฑ์การศึกษาโต๊ะเทเบิลเทนนิส
2
1
0
41
22025
ครุภัณฑ์การศึกษาชุดอุปกรณ์เปตอง
0
0
0
42
22026
ครุภัณฑ์การศึกษาโทรทัศน์สี
7
0
14
43
22027
ครุภัณฑ์การศึกษาวิทยุ - เทป - ซีดี
0
0
0
44
22028
ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องเล่น ดีวีดี
0
0
1
45
22029
ครุภัณฑ์การศึกษาจานรับสัญญาณดาวเทียม
2
0
0
46
22030
ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์ห้องสมุด ชุดเล็ก ประถมศึกษา
0
0
0
47
22031
ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์ห้องสมุด ชุดใหญ่ มัธยมศึกษา
1
0
0
48
22032
ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ LCD
1
0
0
49
22033
ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
0
0
0
50
22034
ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องพิมพ์ (Printer)
0
0
0
51
22035
ครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์ห้องสมุดรร.ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
0
0
0
52
22036
ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา
1
0
0
53
22037
ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา
0
0
0
54
22038
ครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์ศูนย์การเรียนรร.ขนาดเล็ก
0
0
0
55
22039
ครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถม-มัธยมต้น)
1
0
0
56
22040
ครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษา)
0
0
0
57
22041
ครุภัณฑ์การศึกษาคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)
0
0
39
58
22042
ครุภัณฑ์การศึกษา
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)(ใช้ในการเรียนการสอน)
11
0
0

59

22043
ครุภัณฑ์การศึกษาโทรทัศน์สีชนิด จอแบน (LCD)
12
7
0
60
23001
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เบนซิน
0
0
0
61
23002
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า
1
0
1
62
23003
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องขยายเสียง
3
0
1
63
23004
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5, 10 กิโลวัตต์
1
0
0
64
23005
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องปรับอากาศ
15
1
0
65
24001
ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัวเครื่องกรองน้ำ
1
0
0
66
24002
ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัวเครื่องทำน้ำเย็น
3
0
0
67
24003
ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัวถังน้ำขนาด 2000 ลิตร แบบไฟเบอร์กลาส
0
0
0
68
24004
ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัวเครื่องตัดหญ้า
1
0
0
69
24005
ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัวโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้
0
0
0
70
24006
ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัวตู้เย็น
0
0
0
71
24007
ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัวถังน้ำขนาด 2000 ลิดร แบบพลาสติก
0
0
0
72
24008
ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัวถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบไฟเบอร์กลาส
0
0
0
73
24009
ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัวถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบพลาสติก
0
0
0
74
24010
ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัวถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบสแตนเลส
0
0
0
75
25001
ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถโดยสาร 12 ที่นั่ง
0
0
0
76
25002
ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถกระบะ
0
0
0
Comments