ครูประถมศึกษา

 
นางลักษมี บุญทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าระดับช่วงชั้นที่ 1
ประจำชั้น ป.1/1
 
นางกัลยา รุ่งเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้น ป.1/2
 
นางพูนศิลป์ พลเขตต์
ครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้น ป.2
 
นางสุดาพร คำแหง
ครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้น ป.3
 
นายเดชธนา กัญญาพันธ์
ครูชำนาญการ
ประจำชั้น ป.4
 
นางสุชีรา วัชรานันทกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าระดับช่วงชั้นที่ 2
ประจำชั้น ป.5
 
นางสุทิน เข็มเพ็ชร
ครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้น ป.6
 

Comments