ครูมัธยมศึกษา

 
นายประหยัด โพธิ์ศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
นางสาวปราริฉัตร์ ก้านทอง
ครูผู้ช่วย
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
นางนุชนี ทาตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
 
นางพัชฎาพร สุริยะรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
 
นางสาวเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
ครูผู้ช่วย
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
 
นางณิชาภัทร แสนทวีสุข
ครูผู้ช่วย
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
 
นางรัชนี อักษรศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
นายสุนทร พูนเพิ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Comments