คณะกรรมการนักเรียน

 ลำดับ   ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
 1 เด็กชายสนธยา  วงษ์สุข ประธาน
 2 เด็กหญิงวรารัตน์ ชนกคุณ รองประธาน
 3 เด็กชายเจริญทรัพย์ ศรียากรณ์ รองประธาน
 4 เด็กชายอนุสรณ์  แก้วปัน กรรมการ
 5 เด็กชายภูมิ  บุญเย็น กรรมการ
 6 เด็กชายเศรษฐา โพธิ์ศิริ กรรมการ
 7 เด็กหญิงวิชญาพร  เดชผล กรรมการ
 8 เด็กชายชโยดม แนวจำปา กรรมการ
 9 เด็กหญิงธัญสุดา โสดาวงษ์ กรรมการ
 10 เด็กชายรัฐภูมิ  วงค์แตง กรรมการ
 11 เด็กชายสิทธิศักดิ์ แนวจำปา กรรมการ
 12 เด็กชายธีรวัฒน์  ร่วมรักษ์ กรรมการ
 13 เด็กหญิงนิตยา พงษ์สา กรรมการ
 14 เด็กหญิงลำพูล พันธ์เลิศ กรรมการ
 15 เด็กชายธนพล ชัยชะนะ กรรมการ


Comments