O30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

-ทางเบอร์โทรศัพท์ของผู้อำนวยการโรงเรียน  089-2804334
-ทางเว็บไซต์ ITA รับเรื่องร้องเรียน   

รับเรื่องร้องเรียน


-ทางตู้จดหมายรับเรื่องร้องเรียนของทางโรงเรียน
Comments