พันธกิจ

1.จัดระบบการบริหารการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพ
2.ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับท้องถิ่นและ
  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3.จัดบริการการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ
4.ส่งเสริมศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบและสร้างนวัตกรรม
  ในการปฏิบัติงาน
5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

Comments